Poštovani,

Hrvatski taekwondo savez u zajedništvu i suorganizaciji sa  Sportskim učilištem – ustanovom za obrazovanje odraslih organizira provedbu Programa osposobljavanja  za poslove trenera/ice taekwondoa.

Po završetku programa osposobljavanja svaki polaznik dobiva uvjerenje (javni dokument) o osposobljavanju za poslove trenera/ice taekwondoa koje se upisuje u e-radnu knjižicu te time stječe dodatno zvanje trenera/ice taekwondoa.

Odlukom Upravnog odbora HTS-a od dana 06.05.2017. svaka osoba koja je uključena u stručni-trenerski rad u taekwondo sportu do 01.01.2019. mora steči zvanje trenera taekwondoa ili minimalno upisati u tom periodu program osposobljavanja putem Ustanove za osposobljavanje kadrova za potrebe sporta.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA:

Predviđeni početak realizacije programa: rujan/listopad 2017. godine

Predviđeni završetak realizacije programa: rujan/listopad 2018. godine

Program osposobljavanja provodit će se po regijama, odnosno u četiri grupe kako slijedi:

Grupa 1 – Zagreb Grupa 2 – Osijek Grupa 3 – Split Grupa 4 – Rijeka

 NASTAVNE CIJELINE  PROGRAMA:

  1. Osnove sistematske kineziologije 2. Osnove kineziološke metodike 3.         Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije 4.         Osnove psihologije sporta 5.         Osnove medicine sporta 6.         Osnove kineziološke statistike 7.         Osnove teorije treninga 8.         Zaštita na radu 9.         Kineziološka analiza taekwondoa 10.     Metodika podučavanja taekwondoa 11.     Osnove programiranja trenažnog procesa u taekwondou 12.     Praktična nastava

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM: U program osposobljavanja za trenera/ice taekwondoa može se upisati osoba koja ima: a) minimalno završenu srednju školu, b) navršenih 18 godina života, c) minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u taekwondo sportu (potvrda od Hrvatskog taekwondo saveza), d) specifične vještine i znanja iz taekwondo tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje, a koja dokazuje kroz položeni ispit za crni pojas 1. Dan /diploma nacionalnog sportskog saveza (Hrvatski taekwondo savez), e) važeću licencu Hrvatskog taekwondo saveza za tekuću kalendarsku godinu u kojoj započinje prijava i/ili sam obrazovni proces za taekwondo trenere.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja (nalazi se u prilogu),
  2. domovnica ili osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),
  3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),
  4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili diplome),
  5. dokaz o minimalno 5 godina aktivnog sudjelovanja u taekwondo sportu (potvrda Hrvatskog taekwondo saveza),
  6. dokaz o položenom ispitu za crni pojas I. dan
  7. važeću licencu Hrvatskog taekwondo saveza za tekuću kalendarsku godinu u kojoj započinje prijava i/ili sam obrazovni proces za taekwondo trenere,
  8. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.

CIJENA PROGRAMA:

Cijena programa obrazovanja (na bazi 20 i više polaznika) iznosi 7.000,00 kn uz mogućnost plaćanja u tri rate.

Cijena programa obrazovanja (na bazi 15 do 19 polaznika) iznosi 8.000,00 kn uz mogućnost plaćanja u tri rate.

U cijenu programa obrazovanja uračunati su nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera, stručna literatura, osiguranje za vrijeme trajanja vježbi i uvjerenje o osposobljavanju.

PRETPRIJAVA ZA PROGRAM:  

Pretprijava za Program, odnosno iskazivanje interesa za upis u isti provodi se u uredu HTS-a, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb.

Formular Pretprijave nalaze se u prilogu ove obavijesti, a može se dostaviti poštom i e-mailom: hts@taekwondo.hr , Hrvatski taekwondo savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

Pretprijave za upis u program zaključuju se sa 30. lipnja 2017.

KONTAKT I INFORMACIJE

Hrvatski taekwondo savez

HR-10000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11

hts@taekwondo.hr

Tehnički tajnik, Mihaela Štrok, 098 633 369

 

Sportsko učilište

HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7

sport.uciliste@gmail.com

Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)

+385 91 3650588, vazdardenis@gmail.com

 

Formular pretprijave